វគ្គទី ៣ នៃ WDE Policy Dialogue ស្ដីអំពី “សារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ស្ថិតិយេនឌ័រក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល”

តើអ្នកចង់ដឹងពីសារ:សំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ស្ថិតិយេនឌ័រ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិសមភាពយេនឌ័រក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជាដែរឬទេ?

វគ្គទី ៣ នៃ WDE Policy Dialogue ស្ដីអំពី “សារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ស្ថិតិយេនឌ័រក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល” នឹងជួយដោះស្រាយចម្ងល់ក៏ដូចជាឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះ។ កិច្ចសន្ទនា នេះ នឹង សម្របសម្រួលដោយកញ្ញា ស៊ុន មល្លីកា អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី ព្រមទាំង ចូលរួមដោយវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន ២ នាក់ គឺ ឯកឧត្តម ថេ ឈុនហាក់ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសមភាពយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងកិច្ចការនារី រួមជាមួយ កញ្ញា មិត្ត ចាន់លីនដា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវកិច្ចការជាតិនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា។ កិច្ចសន្ទនានេះ នឹងធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ តាមកម្មវិធី Zoom និងផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ គេហទំព័រ Facebook របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី (AVI’s Facebook page) នៅថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ពីម៉ោង ៩:០០ ដល់ ១០:00 ព្រឹក។

សូមចូលរួមដោយសេរីក្នុងកិច្ចសន្ទនា

Women Digital Entrepreneurship Programme (WDE) មានគោលបំណងពង្រឹង (empower) ជំនាញផ្នែកសហគ្រិនភាពឌីជីថល (digital entrepreneurship skills) និង ជំនាញផ្នែកអាជីវកម្មរបស់ស្រ្ដីតាមរយ: កិច្ចសន្ទនា ការបណ្តុះបណ្ដាល ការស្រាវជ្រាវ ការបោះពុម្ពអត្ថបទស្រាវជ្រាវ ដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដល់សហគមន៍។

Venue

Venue Text

 • 14 March, 2022
 • 09:00 am 10:00 am
 • Zoom

Organizer

Organizer Text

  Empower women to empower their communities through their entrepreneurship and business skills.

  Contact

  #24 Street 566, Boeung Kok 2, Toul Kork, Phnom Penh.

  With your contribution now, you are a part of our mission to empower women entrepreneurs in Cambodia.

  © Copyright 2022. All Rights Reserved.