ស្ត្រីក្នុងពាណិជ្ជកម្ម

តើស្ត្រីមានតួនាទីអ្វីនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច/ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក?

«ជាង ៩០% នៃបណ្តាប្រទេសមានច្បាប់ដែលរារាំងស្ត្រីមិនឱ្យចូលរួមក្នុងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ ប្រទេសចំនួន ៧០ រារាំងស្ត្រីមិនឱ្យចូលរួមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងលក្ខខណ្ឌស្មើគ្នាជាមួយបុរស» នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍ របស់លោកស្រី Arancha González នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។

ស្ត្រីមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះទទួលបន្ទុកលើសកម្មភាពទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម បើទោះបីជាពាណិជ្ជកម្មមានអត្ថប្រយោជន៍គួរអោយគត់សំគាល់ដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីក៏ដោយ។ ដោយសារបទដ្ឋានសង្គម និងច្បាប់ សហគ្រិនស្ត្រីខ្វះចំណេះដឹង ភាពជឿជាក់ លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីការនាំចេញ និងលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់ ដែលធ្វើឱ្យពួកគេពិបាកក្នុងការចូលរួមជាមួយសហគ្រិនបុរស។ អតុល្យភាពយេនឌ័រនេះគឺជាបញ្ហាសង្គមមួយ ពីព្រោះ សេដ្ឋកិច្ចមានការលូតលាស់កេីនឡេីងនៅពេលដែលស្ត្រីទទួលបានអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើន។ យោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយ ទឹកប្រាក់ចំនួន ២៨ ពាន់ពាន់លានដុល្លារអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង GDP សកលនៅឆ្នាំ ២០២៥ ប្រសិនបេីមានការរីកចម្រើននៃសមភាពរបស់ស្ត្រី។ នេះបង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចស្ត្រី តម្រូវការនៃដំណោះស្រាយនិងសកម្មភាពរួមសម្រាប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលចូលរួមចំណែកពីបុរស និងស្រ្តី។

អាន បន្ថែម: https://bit.ly/3K1YgSj

Women in Trade

What role does women play in global economy/trade?

“More than 90% of countries have laws that prevent women from participating in global trade. Seventy countries prevent women from participating in the economy on equal terms with men.” said Arancha González, International Trade Center Executive Director.

A small number of women are in charge with trade related activities even while there are significant benefits of trades to SMEs and women-owned businesses. Due to norms and laws, women entrepreneurs lack knowledge, confidence, access to information on exports and specific access to finance, making it hard for them to engage with male entrepreneurs. This gender imbalance is a societal issue because more growth happens where women are more economically empowered. A sum of $28 trillion could be added to global GDP by 2025 with advancement in women’s equality according to a research. This shows the needs for women economic empowerment, cross-cutting solutions and collective actions for economic activity from all genders.

Read more at: https://bit.ly/3K1YgSj

4 Comments

  • gate oi March 18, 2023

    I am currently perfecting my thesis on gate.oi, and I found your article, thank you very much, your article gave me a lot of different ideas. But I have some questions, can you help me answer them?

  • 1xBet является одной из самых известных на рынке. скачать 1xbet на андроид бесплатно Огромный выбор событий из мира спорта и киберспорта, десятки открытых линий, высочайшие коэффициенты. Кроме того, БК имеет широкий функционал и одна из немногих дает возможность совершать ставки по специальным промокодам. Используя их, вы можете получить реальный денежный выигрыш, не внося абсолютно никаких средств. Фантастика? – Нет, Реальность Узнать актуальный промокод вы можете прямо сейчас, однако использовать его необходимо в соответствии с условиями и инструкциями, которые приведены ниже.

  • Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

  • 量化交易 March 25, 2023

    Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

Leave a reply

Empower women to empower their communities through their entrepreneurship and business skills.

Contact

#24 Street 566, Boeung Kok 2, Toul Kork, Phnom Penh.

With your contribution now, you are a part of our mission to empower women entrepreneurs in Cambodia.

© Copyright 2022. All Rights Reserved.