នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលប្រកបដោយបរិយាបន្ន (CIDE) នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី (AVI) ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ Woomentum បានធ្វើការសម្ភោធកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដែលកម្មវិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់សហគ្រិនស្ត្រីចំនួន ៥០ នាក់ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែខាងមុខ។

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលប្រកបដោយបរិយាបន្ន (CIDE) នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី (AVI) ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ Woomentum បានធ្វើការសម្ភោធកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដែលកម្មវិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់សហគ្រិនស្ត្រីចំនួន ៥០ នាក់ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែខាងមុខ។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះមានគោលបំណងបំផុសគំនិតម្ចាស់អាជីវកម្មស្រ្តីជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យនិងគោលបំណង ផ្តល់ជំនាញអនុវត្តដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឈនិងការលូតលាស់នៃអាជីវកម្ម ព្រមទាំងកសាងសង្គមដែលលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តដល់សហគមន៍ដែលមានស្ត្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្ម។ ក្រុមការងាររបស់កម្មវិធីសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល (WDE) សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសហគ្រិនខ្មែរ (KE) និងធនាគារស្ថាបនា ដែលបានគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនេះសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជា។

On 23 August 2022, the Centre for Inclusive Digital Economy (CIDE) at Asian Vision Institute (AVI), in partnership with Woomentum, launched the Women’s Digital Entrepreneurship Programme (WDE) Training, which will involve 50 women entrepreneurs over the next six months. The training will aim to inspire entrepreneurs with vision and purpose, provide practical skills to harness digital technology for business development and growth, and build social capital by promoting a trust-based community. The WDE team would like to extend their sincere gratitude to Khmer Enterprise (KE) and Sathapana Bank for supporting this impactful training initiative for Cambodian women entrepreneurs.

Empower women to empower their communities through their entrepreneurship and business skills.

Contact

#24 Street 566, Boeung Kok 2, Toul Kork, Phnom Penh.

With your contribution now, you are a part of our mission to empower women entrepreneurs in Cambodia.

© Copyright 2022. All Rights Reserved.