តើអាជីវកម្មឌីជីថលគឺជាអ្វី?

អាជីវកម្មឌីជីថលគឺជាអាជីវកម្មដែលពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដំណើរការ និងរីកចម្រើន ឬផ្អែកលើប្រព័ន្ធឌីជីថលទាំងស្រុង។ អាជីវកម្មដែលផ្លាស់ប្តូរទៅជាឌីជីថលប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកិច្ចការដើម្បីធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មលំហូរការងារ ប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងចាប់យកទិន្នន័យ ដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍របស់អតិថិជន និងកែលម្អភាពវៃឆ្លាតរបស់អាជីវកម្ម។ គំរូអាជីវកម្មដែលផ្តោតលើអតិថិជន និងផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យា គឺជាជម្រើសគោលដៅសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរមកជាឌីជីថល ពីការដំណើរការដោយដៃនៅក្នុងអាជីវកម្មធម្មតា។

គំនិតនៃអាជីវកម្មឌីជីថលមាន ៤ គឺ:
១. ភាពបត់បែន
២. វិសាលភាព
៣. វប្បធម៌
៤. គុណភាព

អាជីវកម្មឌីជីថលនឹងធ្វើឲមានការប្រែប្រួលបទពិសោធន៍បុគ្គលិក ព្រមទាំងសេវាបម្រើអតិថិជន រហូតដល់ការរៀបចំ គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីខាងក្រោយ ប្រសិនបើវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ។

អានបន្ថែម៖ https://bit.ly/3AUAcMI

What is digital business?

A digital business is a business that relies on technology to operate and grow or is based entirely via digital platforms. Businesses that are integrated digitally use apps for task management systems to automate workflows, leverage AI, and capture data to improve customer experiences and business intelligence. A customer-centric, technology-focused business model is ideal for a digital transformation from manual processes in normal business.

There are 4 Concepts of Digital Business:

  1. Flexibility
  2. Scalability
  3. Culture
  4. Quality

Ranging from employee experience to customer service to back-end maintenance and management, these are all impacted by the digital business if utilised properly.

Read more at: https://bit.ly/3AUAcMI

1 Comment

  • Create Account March 12, 2023

    Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.

Leave a reply

Empower women to empower their communities through their entrepreneurship and business skills.

Contact

#24 Street 566, Boeung Kok 2, Toul Kork, Phnom Penh.

With your contribution now, you are a part of our mission to empower women entrepreneurs in Cambodia.

© Copyright 2022. All Rights Reserved.