[កម្រងរូបភាពនៃសកម្មភាពក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្រិត២ វគ្គទី៣]

នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលវគ្គទី៣ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល (WDE) នៅអគារស្ថាបនា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតលើប្រធានបទ “ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រង”។

WDE សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហគ្រិនខ្មែរ ធនាគារស្ថាបនា គ្រូបង្វឹក សិក្ខាកាម និងក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់ដែលបានចូលរួម និងធ្វើឱ្យកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន។


[Footage from the 3rd session of
WDE Training Programme Level 2]

On Sunday 08, 2023, the third session of the WDE Training Programme Level 2 was held at Sathapana Tower. This training covered the topic of “Leadership and Management”

WDE would like to thank Khmer Enterprise, Sathapana Bank, trainer, trainees and WDE organizers who participated and made this event run smoothly.

avi #wde #wdetrainingprogramme

Empower women to empower their communities through their entrepreneurship and business skills.

Contact

#24 Street 566, Boeung Kok 2, Toul Kork, Phnom Penh.

With your contribution now, you are a part of our mission to empower women entrepreneurs in Cambodia.

© Copyright 2022. All Rights Reserved.