[កម្រងរូបភាពនៃសកម្មភាពក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្រិត២ វគ្គទី៥]

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលវគ្គទី៣ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល (WDE) នៅអាគារស្ថាបនា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតលើប្រធានបទ “គ្រឹះសំខាន់ៗនៃអាជីវកម្ម” ដែលមានលោកស្រី ឡោ កត្តិកា ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាល។

WDE សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហគ្រិនខ្មែរ ធនាគារស្ថាបនា គ្រូបង្វឹក សិក្ខាកាម និងក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់ដែលបានចូលរួម និងធ្វើឱ្យកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន។


[Footage from the 5th session of
WDE training Level 2]

On Sunday 15, 2023, the fifth session of the WDE Training Programme Level 2 was held at Sathapana Tower. This training session covered the topic of “(Electronic) Business Essentials” , joined by Mrs. Lor Kattika as a trainer.

WDE would like to thank Khmer Enterprise, Sathapana Bank, trainer, trainees and WDE organizers who participated and made this event run smoothly.

avi #wde #wdetrainingprogramme

Empower women to empower their communities through their entrepreneurship and business skills.

Contact

#24 Street 566, Boeung Kok 2, Toul Kork, Phnom Penh.

With your contribution now, you are a part of our mission to empower women entrepreneurs in Cambodia.

© Copyright 2022. All Rights Reserved.