[កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលសម្រាប់ខែទី១]

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល (WDE) បានរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលសម្រាប់ខែទី១ នៅអគារស្ថាបនា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតលើប្រធានបទ “ទីផ្សារឌីជីថល” ហើយត្រូវបានចូលរួមដោយសិក្ខាកាមចំនួន ២៥នាក់។

WDE សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគ្រូបង្វឹក សិក្ខាកាម និងក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់ដែលបានចូលរួម និងធ្វើឱ្យកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន។


On August 27, 2022 WDE conducted the first WDE Training Programme at Sathapana Tower. This training covered the topic of “Digital Marketing”, and was joined by 25trainees.

WDE would like to thank the trainer, trainees and organizers who participated and made this event run smoothly.

avi #wde #wdetrainingprogramme

Empower women to empower their communities through their entrepreneurship and business skills.

Contact

#24 Street 566, Boeung Kok 2, Toul Kork, Phnom Penh.

With your contribution now, you are a part of our mission to empower women entrepreneurs in Cambodia.

© Copyright 2022. All Rights Reserved.