[កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលវគ្គទី៤]

នៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល (WDE) បានរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលវគ្គទី៤នៅអគារស្ថាបនា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតលើប្រធានបទ “គ្រឹះអាជីវកម្មសំខាន់ៗ”។WDE សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហគ្រិនខ្មែរ ធនាគារស្ថាបនា គ្រូបង្វឹក សិក្ខាកាម និងក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។

——————–

On October 1, 2022, WDE conducted the fourth session of the WDE Training Programme at the Sathapana Tower. This session covered the topic of “(Electronics) Business Essentials”. WDE would like to thank Khmer Enterprise, Sathapana Bank, trainer, trainees and WDE organizers who participated this event.

#avi #wde #wdetrainingprogramme

Empower women to empower their communities through their entrepreneurship and business skills.

Contact

#24 Street 566, Boeung Kok 2, Toul Kork, Phnom Penh.

With your contribution now, you are a part of our mission to empower women entrepreneurs in Cambodia.

© Copyright 2022. All Rights Reserved.