[កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលវគ្គទី២]

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលវគ្គទី២ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារសហគ្រិនស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល (WDE) នៅអគារស្ថាបនា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតលើប្រធានបទ “ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ”។

WDE សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហគ្រិនខ្មែរ ធនាគារស្ថាបនា គ្រូបង្វឹក វាគ្មិន សិក្ខាកាម និងក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់ដែលបានចូលរួម និងធ្វើឱ្យកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន។


On September 17, 2022, the second session of the WDE Training Programme was held at Sathapana Tower. This training covered the topic of “Financial Literacy”.

WDE would like to thank Khmer Enterprise, Sathapana Bank, trainer, guest speaker, trainees and WDE organizers who participated and made this event run smoothly.

avi #wde #wdetrainingprogramme

Empower women to empower their communities through their entrepreneurship and business skills.

Contact

#24 Street 566, Boeung Kok 2, Toul Kork, Phnom Penh.

With your contribution now, you are a part of our mission to empower women entrepreneurs in Cambodia.

© Copyright 2022. All Rights Reserved.